the gainesville dojo offers traditional boxing, kick boxing (american style/muay thai), usa goju karate, kung fu (choy li fut), tai chi (chen style), tracey kenpo, tae kwon do, brazilian jui jitsu,and  filipino martial arts (kali).